Prof. Sason Shaik(Sason S. Shaik)

CURRICULUM VITAE  [PDF]

December 2017


E-mail: sason.shaik@gmail.com, Phone (w): +(972)-2-6585909, Fax (w): +(972)-2-6584680, Office: Alberman bldg., Room 64